Linble hakda

 • cold room
 • cold room
 • team

Linble

Giriş

1995-nji ýylda jenap Wu poliuretan sandwiç panelini we sowuk saklaýyş gapysyny öndürmäge ünsi jemläp, CHANGXUE zawodymyzy döretdi.

2011-nji ýylda LINBLE-ni esaslandyryjy Ann telekeçilik dolandyryşy boýunça magistr derejesini gutardy we soňra döwlet bölüminde işledi.

2013-nji ýylda Ann has köp müşderi üçin dürli meseleleri çözmek we has amatly sowuk ammar çözgütleri bilen üpjün etmek umydy bilen zawoda gaýdyp geldi.

 • -
  1995-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  28 ýyllyk iş tejribesi
 • -+
  8000-den gowrak hadysa
 • -+
  100-den gowrak eksport edilen ýurt

Çözgüt

 • Combo Cold Room For Hotel And Restaurant

  Myhmanhana we restoran üçin sowuk otag

  Myhmanhananyň aşhanalarynda sowuk otagyň köpüsi sowuk temperaturany saklaýar.Täze miweleri, gök önümleri we et önümlerini gorap saklamak we iýmit maddalarynyň täzeligini üpjün etmek üçin temperatura talaplary dürli-dürli.Myhmanhananyň aşhana sowuk otagy, adatça, sowuk sowuk ammary, bir bölegi çiller üçin, bir bölegi doňduryjy üçin kabul edýär.

 • 20-100cbm Cold Room For Fruit And Vegetable

  Miwe we gök önümler üçin 20-100 sm sowuk otag

  Sowuk otagyň sowuklygy 2-10 dereje.Dürli gök önümleri, miweleri, sowuk eti, ýumurtga, çaý, hurma we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner. Çiller sowuk otagy mikroorganizmleriň we fermentleriň işjeňligini saklaýan, patogen bakteriýalaryň döremegini we miweleriň çüýremegini azaldýan saklaýyş usulydyr. , şeýle hem miweleriň we gök önümleriň uzak möhletli saklanyş möhletini uzaldyp, miweleriň dem alyş çalşygyny haýalladyp biler.

 • 20-1000cbm Freezer Room For Seafood

  Deňiz önümleri üçin 20-1000 santimetr doňduryjy otag

  Deňiz önümlerini doňdurma otagy esasan dürli deňiz önümlerini we suw önümlerini saklamak üçin ulanylýar.Deňiz önümlerini doňduryjy otagyň temperatura diapazony, adatça -18 dereje bilen -30 dereje bolup, deňiz önümleriniň saklanyş wagtyny ep-esli uzaldyp, asyl hilini we deňiz önümleriniň tagamyny saklap biler.Deňiz önümlerini doňdurma otagy esasan suw önümleriniň lomaý bazarlarynda, deňiz önümlerini gaýtadan işleýän zawodlarda, doňdurylan azyk zawodlarynda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • 20ft Size Cold Room For Fruit And Vegetable

  Miwe we gök önümler üçin 20 metrlik sowuk otag

  Sowuk otag izolirlenen panellerden (PUR / PIR sendwiç paneli), sowuk otagyň gapysyndan (halkaly gapy / süýşýän gapy / swing gapy), kondensator enjamy, bugardyjy (howa sowadyjy), temperatura gözegçiligi gutusy, howa perdesi, mis turbasy, giňeldiş klapany we beýleki enjamlar.

 • Continuous PIR Sandwich Panel

  Üznüksiz PIR Sandwiç paneli

  Üznüksiz PIR sendwiç paneli, poliuretany esasy material hökmünde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi we öňünden boýalan galvanizli demir (PPGI / reňkli polat), 304 poslamaýan polat ýa-da alýuminiý material hökmünde alyp, PU paneli içerki we daşarky temperaturanyň arasyndaky tapawut sebäpli ýylylyk geçirijiligini azaldyp biler. doňdurma we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligini gazanmak.

 • Continuous PIR Sandwich Panel

  Üznüksiz PIR Sandwiç paneli

  Üznüksiz PIR sendwiç paneli, poliuretany esasy material hökmünde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi we öňünden boýalan galvanizli demir (PPGI / reňkli polat), 304 poslamaýan polat ýa-da alýuminiý material hökmünde alyp, PU paneli içerki we daşarky temperaturanyň arasyndaky tapawut sebäpli ýylylyk geçirijiligini azaldyp biler. doňdurma we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligini gazanmak.

 • Cam Lock Cold Room Panel

  Kam Sowuk otag paneli

  Kamer gulpy sowuk otag paneli, esasy material hökmünde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi bilen poliuretan we öňünden boýalan galvanizli demir (PPGI / reňkli polat), 304 poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý materialdan peýdalanyp, PU paneli içerki we daşarky tapawut sebäpli ýylylyk geçirijiligini azaldyp biler. doňdurma we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligini gazanmak üçin temperatura.

 • Cam Lock Cold Room Panel

  Kam Sowuk otag paneli

  Kamer gulpy sowuk otag paneli, esasy material hökmünde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi bilen poliuretan we öňünden boýalan galvanizli demir (PPGI / reňkli polat), 304 poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý materialdan peýdalanyp, PU paneli içerki we daşarky tapawut sebäpli ýylylyk geçirijiligini azaldyp biler. doňdurma we sowadyjy ulgamyň iň ýokary netijeliligini gazanmak üçin temperatura.

 • Cold Room Hinged Door

  Sowuk otag halkaly gapy

  Sowuk otagly halkaly gapynyň umumy ululygy 700mm * 1700mm, 800mm * 1800mm, 1000mm * 2000mm.Sowuk otagly halkaly gapynyň beýikligi 2 metrden köp bolsa, ony durnuklaşdyrmak üçin 3 ýa-da 4 halka gurlar.

 • Cold Room Hinged Door

  Sowuk otag halkaly gapy

  Sowuk otagly halkaly gapynyň umumy ululygy 700mm * 1700mm, 800mm * 1800mm, 1000mm * 2000mm.Sowuk otagly halkaly gapynyň beýikligi 2 metrden köp bolsa, ony durnuklaşdyrmak üçin 3 ýa-da 4 halka gurlar.

 • Cold Room Sliding Door

  Sowuk otagyň süýşýän gapysy

  Iki görnüşli süýşýän gapy, el bilen süýşýän gapy we elektrik süýşýän gapy bar.Gowy möhürleme we ömri uzak, adatça sowuk otagdan orta ululykda ulanylýar we içinden gaçmak üçin howpsuzlyk gulpy bar.

 • Cold Room Sliding Door

  Sowuk otagyň süýşýän gapysy

  Iki görnüşli süýşýän gapy, el bilen süýşýän gapy we elektrik süýşýän gapy bar.Gowy möhürleme we ömri uzak, adatça sowuk otagdan orta ululykda ulanylýar we içinden gaçmak üçin howpsuzlyk gulpy bar.

 • Box V/W Type Condensing Unit

  Guty V / W görnüşi kondensasiýa bölümi

  Kondensasiýa bölümi özara jogap, nurbat we aýlaw kompressor bölümini, howa sowadylan we suw sowadylan kondensat enjamyny, CO2 kompressor enjamyny, monoblok enjamyny we ş.m. öz içine alýar. sowadyjy, sowuk zynjyr logistikasy, himiýa we dermanhana sebiti, deňiz önümleri we et senagaty we ş.m.

 • H Type Condensing Unit

  H görnüşi kondensat birligi

  Kondensasiýa bölümi özara jogap, nurbat we aýlaw kompressor bölümini, howa sowadylan we suw sowadylan kondensat enjamyny, CO2 kompressor enjamyny, monoblok enjamyny we ş.m. öz içine alýar. sowadyjy, sowuk zynjyr logistikasy, himiýa we dermanhana sebiti, deňiz önümleri we et senagaty we ş.m.

 • Box U Type Condensing Unit

  U gutusy U görnüşli kondensasiýa bölümi

  Kondensasiýa bölümi özara jogap, nurbat we aýlaw kompressor bölümini, howa sowadylan we suw sowadylan kondensat enjamyny, CO2 kompressor enjamyny, monoblok enjamyny we ş.m. öz içine alýar. sowadyjy, sowuk zynjyr logistikasy, himiýa we dermanhana sebiti, deňiz önümleri we et senagaty we ş.m.

 • Box L Type Condensing Unit

  “L” gutujy kondensat birligi

  Kondensasiýa bölümi özara jogap, nurbat we aýlaw kompressor bölümini, howa sowadylan we suw sowadylan kondensat enjamyny, CO2 kompressor enjamyny, monoblok enjamyny we ş.m. öz içine alýar. sowadyjy, sowuk zynjyr logistikasy, himiýa we dermanhana sebiti, deňiz önümleri we et senagaty we ş.m.

 • Evaporator

  Buglandyryjy

  Sowuk otag bugarýan sowadyjy enjam, çiller otagy, doňdurylan otag we doňduryjy otag ýaly sowadyjy enjam hökmünde ulanylyp bilner.Dürli sowuk otaga laýyk gelýän DL, DD we DJ model sowuk otag bugardyjy bar.

 • Evaporator

  Buglandyryjy

  Sowuk otag bugarýan sowadyjy enjam, çiller otagy, doňdurylan otag we doňduryjy otag ýaly sowadyjy enjam hökmünde ulanylyp bilner.Dürli sowuk otaga laýyk gelýän DL, DD we DJ model sowuk otag bugardyjy bar.

 • Double Side Blow Evaporator

  Iki taraplaýyn zarba bugardyjy

  Sowuk otag bugarýan sowadyjy enjam, çiller otagy, doňdurylan otag we doňduryjy otag ýaly sowadyjy enjam hökmünde ulanylyp bilner.Dürli sowuk otaga laýyk gelýän DL, DD we DJ model sowuk otag bugardyjy bar.

 • Double Side Blow Evaporator

  Iki taraplaýyn zarba bugardyjy

  Sowuk otag bugarýan sowadyjy enjam, çiller otagy, doňdurylan otag we doňduryjy otag ýaly sowadyjy enjam hökmünde ulanylyp bilner.Dürli sowuk otaga laýyk gelýän DL, DD we DJ model sowuk otag bugardyjy bar.

Habarlar

 • news111

  Sowuk otag üçin ýer termiki izolýasiýasyny nädip etmeli

  Sowuk otagyň gurluşygynda ýeriň ýylylyk izolýasiýasy möhüm faktor.Uly, orta we kiçi sowuk otagyň arasynda ýer ýylylyk izolýasiýa amallarynyň tapawutlandyryş usullary bar....

 • news12

  Sowuk ammar gurnamagyň esaslary we pikirleri

  Sowuk ammar pes temperaturaly sowadyjy enjamdyr.Sowuk ammar gurmak gaty möhümdir.Installationaramaz gurnamak köp problemalara we şowsuzlyklara sebäp bolar, hatda sowuk saklamagyň bahasyny ýokarlandyrar we enjamyň hyzmat möhletini ep-esli azaldar....

 • news13

  Sowuk ammar gurlanda göz öňünde tutulmaly 16 faktor

  1. Sowuk ammar güýçli we durnukly ýerde oturdylýar.2. Sowuk ammar gowy howa çalşygy we çyglylygy pes ýerde, sowuk ammar bolsa ýagtylykdan we ýagyşdan goralýan ýerde oturdylýar.3. Sowuk ammardaky zeýkeşler ...

Habaryňyzy bize iberiň: